זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר א'  תשס"ג - הלוח העברי


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בדין ספק בקביעת ימי השבוע

השאלה הופנתה בשנת תש"ג (1943) לרב דב בעריש ווידנפלד - בוכרה על ידי הרב נח שטקמן אבד"ק פרמישלא.

רקע: בתקופת המלחמה, בהעדר לוחות שנה, היתה קיימת במקומות מסויימים אי וודאות מתי חל יום השבת.

שאלה : הואיל ובשבת לא מניחים תפילין, האם מותר לאדם לברך בכל שבעת ימי השבוע על התפילין, שהרי אינו יודע בברור מתי חל יום השבת, או שמא עובר הוא על ברכה לבטלה כשהוא מברך על תפילין בשבת.

תשובה : הרב משווה בעייה זו לדיון בתלמוד בהקשר להולכים במדבר (מס' שבת דף ס"ט). מכיוון שרוב הימים הם ימות החול, לכן הולכים אחר הרוב ומותר לו לברך על התפילין בכל יום.
עוד הוסיף הרב, כי בשבת לא מניחים תפילין מהטעם שהשבת היא אות ואסורה במלאכה, אולם בתקופה זו, כשהשואל חייב בעל כרחו לעסוק במלאכה בכל ימות השבוע, חייב הוא בהנחת תפילין יום יום בברכה. (כדעת הסוברים שיש להניח תפילין בחול המועד כיון שמותר במלאכה).

מקור: 'דובב מישרים', הרב דב בעריש ווידנפלד, סימן י"ח עמ' כ"ד.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016