זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תשס"ז - חנוכה בשואה


ממדף הספרים
שנות ראינו רעה, כרך ג – הצלה בתקופת השואה,
יד ושם, ירושלים תשס"ו


כרך זה עוסק בהיבטים שונים: היסטוריים, מוסריים והלכתיים של סוגיות ההצלה וההסתתרות בתקופת השואה. החברה היהודית, ובכללה היהדות הדתית העומדת במוקד הספר, הייתה נתונה במלכוד נוראי, ורבים ניסו למצוא פתח מילוט מציפורני הכובש הנאצי. בדפי הספר נפרשות בפני הקורא הסוגיות המרכזיות הכרוכות בבריחה ובהסתתרות ויזמות חשובות של הצלה, תוך דגש על היהדות שומרת המצוות.
בין הנושאים הנידונים בספר: החיים במסתור, העברת ישיבות ותלמידיהם מליטא למזרח הרחוק ויזמות ההצלה של הרב וייסמנדל ו"קבוצת העבודה" בסלובקיה.
הספר נפתח במבוא היסטורי הסוקר את הגורמים השונים שהשפיעו לחיוב או לשלילה על אפשרויות ההצלה. בשונה מפרק המבוא, פרקי הספר הנוספים מתבססים על מגוון רחב של מקורות ובהם עדויות, פסקי הלכה ומסמכים מהתקופה, אשר הקורא נחשף דרכם הן להיבטים הדתיים של סוגיות ההצלה והן להתנהלותו של היהודי הדתי בסבך ההתרחשויות.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016