זכור - אמונה בימי השואה


חודש טבת  תשס"ז - יום הקדיש הכללי


עדות ג'
אחינו בני ישראל היראים והחרדים לדבר השם במדינתו ובראשם הרבנים הגאונים ומנהיגי הקהלות איש איש לפי מהללו הע"י!
לזכרון עולם לאסון הגדול אשר קרה את בית ישראל בהריגת ושריפת אלפים ורבבות מאחבנ"י ובתוכם הרבנים הגאונים הקדושים ומנהלי הקהלות משנת תש"א והלאה ובפרט בשנת תש"ד ותש"ה הי"ד ועל חורבן בתי מקדש מעט הם בתי כנסיות ובתי מדרשות ואבדן ספרי תורה ושאר ספרים קדושים אשר כל בית ישראל נשען עליהם, מוטל עלינו החוב לקבוע תענית צבור. ובחרנו ביום כ' סיון, יען כי בחודש זה ארעו רוב ההריגות, וגם כבר נקבע ונתפרסם יום זה לתענית צבור במדינת פולין כמבואר בט"ז ומ"א בא"ח סי' תקס"ו ותק"פ וכמ"ק. היום הזה נקבע לכל המדינה להתענות כפי המבואר להלן ולומר סליחות ותפילות כפי המסודר בקונטרס זה בסדר היום.
ונכון לדרוש ביום זה לפני העם ולומר דברים כבושים, דברים היוצאים מן הלב ונכנסים ללב אחבנ"י הי"ו לתקן נפשם לשוב בתשובה שלימה.
ישתדלו שיהא באסיפת כל העם אנשים ונשים וטף לעורר את הלבבות להטיב דרכם אולי ירחם ויחוס עם עני ואביון ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די ונזכה לראות בתקון העולם שומר ישראל ישמור שארית ישראל בקבוץ נדחי ישראל בביאת גואל צדק במהרה בימינו ויתהפך יום זה וכל הצומות לששון ולשמחה אכי"ר.
פעסט בחודש אייר התש"ו.
לשכה המרכזית לקהלות היראים
בשם הרבנים הגאונים שליט"א במדינת הונגריא.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016