זכור - אמונה בימי השואה


חודש שבט  תשס"ז - הציבור הדתי בארץ ישראל לנוכח השואה


שאלות מעמק הבכא
גזירת תענית בה"ב בזמן שואת אירופה

המקום והזמן: ארץ ישראל, תש"ד.
השאלה: האם יש לגזור תענית בה"ב כל זמן שנמשכות הגזרות נגד אחינו בית ישראל באירופה?
התשובה: ראוי היה לגזור, אך מדובר בגזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. מכל מקום, יש עניין שכל מי שיכול יקבל על עצמו תענית זו.
"ולאמתו של דבר, מהראוי היה לגזור תענית על הציבור לכל שני וחמישי בכל שבוע, כל זמן שהצרה קיימת, שהרי שארית הפליטה עדיין צפויה לסכנות איומות והם בצרה גדולה במחנות הריכוז וכו', כל מקום שעדיין יד הרשעים ימ"ש שולטת, אלא שאין גוזרין גזירה שרוב הציבור לא יקבלנה, נבוא ונחזק את ידי אלה המקבלים על עצמם תענית זה, שבאמת יש לו דין של תענית על גזירה ועל צרה שלא תבוא עלינו. וענין מתחזק עוד יותר, בשים לב לזה שאף בתענית של תשובה בתור יחידים כנ"ל, יש לפי כמה פוסקים לנהוג בו דין של רבים, ומרן ז"ל מביא דעה זו הראשונה".
המקור: הרב יצחק הלוי הרצוג, שו"ת היכל יצחק, או"ח סימן סב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016