זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תשס"ט - פרטיזנים יהודים


ממדף הספרים א'
בשביל הזיכרון - כתב עת לחינוך וללימוד השואה
1 (חשוון תשס"ט)
ביה"ס המרכזי להוראת השואה, יד ושם

הגיליון הראשון של כתב עת מחודש זה עוסק בשאלת ההנהגה היהודית בשואה. הוא נפתח במאמרה של ד"ר מיכל אונגר ובו היא בוחנת מחדש את דמותו ופעילותו של מרדכי חיים רומקובסקי, ראש היודנרט של גטו לודז'.

המאמר השני, פרי עטו של פרופ' ישראל גוטמן, מציג את ההתפתחות ההדרגתית שחלה במעמדן הציבורי של תנועות הנוער בגטאות פולין. גוטמן מראה שבמשך רוב תקופת החיים בגטאות הן לא התיימרו כלל להחליף את הנהגת היודנרט, אך עם זאת הן נעשו עם הזמן קול ציבורי חלופי. בתקופת ההשמדה הן פנו אל כלל הציבור בהצעה לדרך תגובה שונה מזו שהציעו היודנרטים.

מאמרה של ד"ר חוי דרייפוס עוסק במעמדם המנהיגותי של רבנים במזרח אירופה בתקופת השואה. תרומה חשובה נוספת להרחבת הדיון עולה ממאמרה של ד"ר לאה פרייס על מעמדם של הרופאים בגטאות. פרייס מציגה את הרופאים שפעלו בגטאות כ"הנהגה פרופסיונלית", שמעמדה הושתת על מקצועיותה. מן הדברים עולה אפוא כי הרבנים הוסיפו לשמש כתובת לבני קהילותיהם גם במצב החדש ואילו הרופאים זכו לעמדות השפעה בולטות יותר מאלה שהיו להם לפני תקופת השואה. אלה גם אלה מילאו חלק מהחלל המנהיגותי שנוצר בנסיבות הקשות של התקופה, אם כי לא יכלו לשמש חלופה מנהיגותית מלאה ל"ראשויות" היהודיות.

החלק של המאמרים האקדמיים נחתם במאמר המוקדש לשאלת המגדר וההנהגה בשואה. החוקרת הגרמנייה גודרון מאיירהוף מציגה את מאפייניהן של כמה נשים יהודיות שפעלו בהתאחדות הארצית של יהודי גרמניה – ארגון ההנהגה היהודי-גרמני שפעל בשנים 1939–1943. מעבר להצגת דמויותיהן ופעילותן עולות מדבריה תובנות מעניינות ביחס לשאלה מדוע עלתה מרכזיותן של הנשים היהודיות בגרמניה דווקא בשנים אלו. למאמר נוסף מבוא מפורט המציג לקוראים את הסוגיות העיקריות שעלו בשנים האחרונות בחקר המגדר והשואה.

המדור "בשביל החינוך", מתמודד עם סוגיות ההנהגה באמצעות הצגת דילמות שעמדו לפתחן של הנהגות יהודיות שונות. בין השאר נדונו בו שאלות הנוגעות ליציאה למסתור בזהות שאולה; הפצת דבר הרצח ההמוני לציבור היהודי; ואופן חלוקת מלאי התרופות המוגבל בגטו.

והמדור "מגנזי הארכיון מציג מסמכים הקשורים לפועלו ומנהיגותו של המחנך ומנהל 'עליית הנוער' בווינה – אהרון מנצ'ר – המצויים באוסף אוסטריה שבארכיון יד ושם.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016