זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ט - השחרור


עדות א
עדויות בודפשט בערך ח"י טבת תש"ה באשמורת הבוקר והנה קול צווחה, הנאצים באו. מי שיודע מה נעשה בשבועות האחרונות קודם השחרור בפעסט יודע מה הי' זה. בשבועות אלו הרגו וטבחו בלא חמל את מי שמצאו. או אם מצאו את מי שנסתר תחת שם אחר כמו שהיו הרבה מאחב"י שדרו תחת שם עכו"ם. הוליכו למאות נפשות נקיות ועינו אותם באכזריות נורא בבית ועד שלהם. הוליכו לאלפים נפשות טהורות אצל הדונא, נהר פעסט, וירו והשליכו לדונא. גם מהשוטצהייזער הוליכו הרבה לדונא, וכששמענו כן אור חשך בעדנו. לקחנו איזה חפצים, בתנו רחל נחמה שתחי' נצח, היתה אז באי-בריאות, ושום רפואה ותחבושת לא הי' בנמצא. הוליכו אותנו לגעטא. היריות באותו יום רבו מן האויר ומן הצדדים. אותנו הניחו באמצע הרחוב והם הנאצים סיככו על עצמותיהם הארורים תחת גג ומחסה. כך הגענו לגעטא בערום ובחוסר כל. שם גזלו אותנו עוד הפעם מה שהי' עוד אצלינו איזה חפץ טוב. הלכנו לבקש איזה מקום דירה. הגעטא היתה מוקפת רחובות הקטנות והצרות עם בתים קטנים שהי' עפ"י רוב מיושב עם ישראל כששנים כתקונן בסביבות הבהכ"נ הגדול קאזינצי. הגעטא ע"י היריות היתה חריבה מאד, ובפרט שהיו בתים קטנים כמעט לא הי' בית שקיבל איזה ירי'. נפלו בתים הרבה מאד והדרים שם בעוה"ר היו בתיהם קבריהם ל"ע. נסינו לילך לדירה שהי' לנו בקיץ, בימי ציון הכוכבים והי' שם כבר אחרים. הלכנו כאן וכאן ולא מצאנו. מתים מוטלים ל"ע בחורבות. דרך הלוכנו מצאנו בית שהיו שם רופאים יהודים, כמקום להנהלת הגעטא, ובקשנו איניעקציאן עבור הילדה רחל נחמה שתחי' נצח, והשיב שאין מעדיצין ומה אני רוצה, עכ"ז ישראל קדושים ולרוב תחינותינו נתן איזה איניעקציאן וגם בעיקר טיר קאהל"ע (פחמין) נתן לנו כמדומה, וה' שלח רפואתו ברוב חסדיו.
[...]
ביום ד' שבט תש"ה, ראינו בעינינו המשחררים. כפי שנודענו אח"כ רצו הרשעים לירות באויר כל הגעטא וה' הפיר עצתם. בירכתי ברכת שהחיינו ללא שם ומלכות. אחרי ו' שנים תלאות וחבלי משיח נוראים לא רצינו להאמין לעצמנו. לא רציתי לטעום ונשארתי שרוי בתענית לכבוד הנס, וכן מאז ועד עתה. ראשית מלאכתי עם א' מידידי הי"ו הי', שהרשעים יש"ו הי' דרכם ליתן בהמרתפים צלמים ושו"ע להנצל לפי מחשבתם המבולבלת מבאמבע"ס על ידי כן, ע"כ ראשית מלאכתינו הי' לשבר הצלם לרסיסים וזכיתי לקיים מצות אבד תאבדון תיכף ברגע השחרור.


[מצוטט ממאגר מידע: 'קורות השואה במבואות לספרות הרבנית' בהפקת המרכז לחקר השואה - מכללה ירושלים, מתוך: בלום הרב רפאל, טל השמיים]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016