זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו  תש"ע - הבריחה מפולין וסלובקיה


עדות א'
עיר גדולה היתה העיר מיקולאש ומזה זמן רב היו בה אנשים רבים וצדיקים מעטים, היו שם הרבה פליטים מכל העולם, אברים מדולדלים, קרעי משפחות, זה בכה וזה בכה. הרב הגאון ר' מאיר גרינבורג עם רעיתו הרבנית הצ' דאגו לכל אחד ואחד כאב רחמן וסייעו בידם בעלי בתים יקרים כמו האחים היקרים האס הי"ד יהי זכרם ברוך וכן ל. ראזענצווייג בין השאר הם ארגנו מטבח עממי עבור אחיהם פליטי ישראל האומללים, כן כדאי להזכיר את ר' מרדכי מאשקאוויטץ שהי' מהעוסקים בהצלת ישראל בכל לבו נפשו ומאודו. ברם זכור לטוב הרב הגאון ר' מאיר אב"ד דק"ק מיקולאש שהי' מאיר עיני ישראל האומללים והנדכאים במסירות נפש, לא לבד עמי עשה חסד נפלא והציל אותי ממש ממות לחיים כאשר ספרתי לעיל, אלא הוא הי' משרידי יחידי סגולה בישראל שאמונתו לא נפגמה והוא הציל כמה אלפי נפשות מישראל במס"נ, לא פעם ולא פעמיים איימו עליו במאסר והריגה ראשי ומנהלי שלוחי ממשלת הזדון, בטענה שלהם, שהיו שרויים בפחד ובבהלה שבגלל שהוא עוסק בהצלת ישראל יכניס את העיר בסכנה גדולה כידוע. ולמרות כל האזהרות שהזהירוהו שיפרסמו את שמו ואת מעשיו, לא נטה מבטחונו בהשי"ת, וכל הפליטים ממקומות שונים מכל העולם מצאו מקום מקלט בביתו, וגם זוגתו הרבנית הצ' תחי' עמדה לעזרתו והיתה מקבלת את פני כל אדם בסבר פנים יפות ובאש"ל, והיתה סכנת נפשות ממש ליתן מקום לאנשים יהודים זרים, ובאופן פלא הם ארגנו פתח הצלה ליהודי סלאוואקיי ופולין, ראשית הוא פעל שהבהערדע היינו השוטרים של עירו יהיו בעזרתו בענין זה, היינו שכל הפליטים שיבואו לאיזה כפר סמוך למיקולאש יתלוו על-ידי השוטרים למיקולאש, וכמו כן נתן 200 פתקאות קטנות לאיזה גוי שיעבור לאורך גבול גאליציע פולין הסמוך למיקולאש וימסור הפתקאות לכל יהודי שיפגוש. וז"ל הכתב: בכאן עיר מיקולאש סלאוואקי (מחוז אראווא) דרים יהודים במנוחה ויכולים אנו להציל אתכם בעה"י וכל מי שביכולתו ילך לביסטרא והערל קובאצקי יוליך אתכם למיקולאש בבטחון בעזהש"י. [הרב אלתר ויינברגר, בית יצחק, עמ' צ-צא]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016