זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר  תשע"ב - זכור את אשר עשה לך עמלק...


הגות א'
ישמש נא ספרי זה כמצבת זכרון לאחד משבטי ישראל שהשפעתו היתה ניכרת על עם ישראל כולו והטביע את חותמו הרוחני על כל תפוצות ישראל באשר הן שם, ישמש נא ספרי זה כיד ושם לנשמות הקדושים וטהורים שקידשו שם שמים ברגעי חייהם האחרונים, וכאות קלון על זרעו של עמלק שאמר להכחידנו מגוי שלא יזכר שם ישראל עוד…
תקוים נא על ידי ספרי זה החובה המוטלת עלינו לספר לדור אחרון את אשר עוללו לנו פריצי חיות אלו בהשמידם כשליש מעמנו ובהשחיתם כל חלקה טובה מנחלתנו, מרכזי התורה והיהדות וקהלות קודש שהתנהלו על אדני מורשת מסורת אבות, ומהן ראו ועשו קהלות ישראל בכל מרחבי פזורינו, - וכמו שכתוב: ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים - זכור את אשר עשה לך עמלק - והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך - תמחה את זכר עמלקם מתחת השמים לא תשכח.
התורה מזהירה אותנו וחוזרת ומזהירה, שחלילה לנו לשכוח את אשר עשה לנו עמלק, אלא עלינו לכתוב זאת זכרון בספר ולשים באזנינו, עלינו לספר על הדבר לבאים אחרינו, לאלה שיזכו לבוא אל המנוחה והנחלה ולנוח מכל אויב ומשחית בארץ נחלת ירושתנו, עלינו לשנן להם שאף פעם לא ישכחו את אשר עשה לנו עמלק.
עוד כמה חשובה אזהרה זו שהתורה חזרה והזהירה אותנו יכולים אנו לראות בזמיננו אנו, רואים אנו שזרעו של עמלק עושה את הכל כדי להשכיח מהעולם ומאתנו את אשר עשו לנו, כי בעוד שקול דמי אחינו ואחיותינו הקדושים והטהורים צועקים אלינו מן האדמה ודורשים נקם ושילם כדי שיודע בגוים לעינינו נקמת דמם השפוך, - מתאמצים אויבינו ומנדינו זרעו של עמלק בכל העולם כולו למחוק את זכר מחנות ההשמדה ובתי המשרפות בהם השמידו ושרפו את אחינו ואחיותינו הישרים והתמימים, מעיזים הם להכחיש ללא כל בושה את מספר בני עמנו שהשומדו על ידם באמרם כי אך תואנות מבקשים אנו מהם ושמים עליהם עלילות דברים כדי להבאיש את ריחם בעיני העולם… ולכן מלחמה להם בנו… לכן על כל שונאי ישראל באשר הם שם להתאחד ולעמוד על נפשם… לכן עליהם בכוחות משותפים לגמור את המלאכה שהנאצים ימ"ש החלו ולעשות ח"ו כלה ביהודים אשר אין שוה להניח…
ומה עושים אנחנו האודים המוצלים מאש פליטי להט חרבם המתהפכת של הרוצחים הגרמנים לנוכח מלחמתם המתחדשת עלינו בכל יום בארצות תבל? האם מקיימים אנו עדיין את הציווי של - זכור את אשר עשה לך עמלק? האם משננים אנו לנו עדיין השכם והערב את הציווי של - לא תשכח? האם אין עינינו רואות את ההתידדות ההולכת וגוברת בין מנהיגינו ובין הגרמנים הטובים כביכול? האם לא טחו עיניהם של מנהיגינו מלראות כי גם הגרמנים הטובים החפים כביכול מפשע גם הם ידיהם דמים מלאו ובתיהם מלאים חמס ?
ואני הגבר ראה עני בשבט עברתם של הרוצחים הנאצים ימ"ש, זכור אזכור את אשר עוללנו לנו ותשוח עלי נפשי, ואומר אל לבי, האם אשב בדד ואדום למראה ההשכחה הזדונית של ימי ענינו ומרודינו, הימים שישבנו במחשכים בין חומות הגיטו כמתי עולם ? האם אתן בעפר פי ולא אשמיע ברמה קולי, קול בכי ונהי על חללי בת עמי וקול מורם כשופר על חטאת ההשכחה של עון הגרמנים ופשע ההתידדות עם רוצחי עמנו? הבה ואחרות בצפורן שמיר, בעט ברזל ועופרת אכתוב זאת זכרון בספר כדי לשים באזנינו : - זכור את אשר עשה לך עמלק - זכור ! - אל תשכח !
מתוך: שו"ת ממעמקים, חלק ב, הקדמה


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016