זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"ג - סוכות בשואה


עדות ד'
לא אמנע מלהעלות על הכתב מעשה קצרה שמראה גדולתן של ישראל שזכרנו בלילות שמך ה' ר"ל אפילו זמן החשכות והמרירות ביטחו בה' בכל לבם ונפשם, והמעשה שהיה ביום שמחת תורה יחד עם חמשים בחורים צעירים כבני ט"ו-ט"ז נשארנו במחנה, מחמת איזה סיבה לא שלחו אותנו ביום זה למקום העבודה, אמנם מחמת רשעתם לא הורישו לנו לכנוס לבית רק הוכרחנו להיות ברחוב המחנה, למרות שהקור היה גדול מאד, הם לא חשו לכל זה, כי אדרבה זה היה רצונם לענות אותנו בכל האפשר, ואנחנו עמדנו בקרן זוית אחד ודחקנו את עצמינו אחד אל חבירו כדי להתחמם קצת, וכאשר עמדנו כן דברנו וזכרנו ימים מקדם בעת שהיינו כולנו בביתינו עם משפחתינו ומה נהדר ומה נאה היה שמחת אחרון של חג, ובתוך דיבורים אלו נפלנו בהתלהבות גדול מאד עד שכמעט שכחנו באיזה מקום אנחנו, והתחלנו לרקוד ברקידה של מצוה בכל כוחינו ופתחנו פינו בשיר אשרינו מה טוב חלקינו וגו' וטהר לבנו ועוד כמה שירים, ומי יודע כמה שעות היינו רוקדים כן לפני ה' אם לא שהרשעים ראו אותנו והתנפלו עלינו במקלות ורצועות והקיצו אותנו משנתינו המתוקה

מתוך: הרב אברהם ויינפלד, אבן יחזקאל, הקדמה


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016