זכור - אמונה בימי השואה


חודש אייר תשע"ד - מפגש ניצולים עם רבנים צבאיים מכוחות בעלות הברית


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון – שואה ומשפט, גיליון 17 (אדר ב תשע"ד), ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם גיליון זה מוקדש לסוגיית השואה והמשפט. הגיליון פותח במאמרה של מיכל אונגר על מערכת המשפט בגטו לודז' – מקרה מבחן בשאלת מקומו של המשפט בעולמם הפנימי של היהודים בתקופת השואה. מאמרה של רבקה ברוט מציג את תפקידו של המשפט במחנות העקורים באזור הכיבוש האמריקני של גרמניה בשנים שלאחר המלחמה. מאמרו של קיריל פפרמן על התמודדות מערכת המשפט הסובייטית עם פשעי השואה מציג את המעבר ממשפט בעת מלחמה למשפט תחת המערכת הסטליניסטית הטוטליטרית ולאחר מכן את ההשפעה של העידן הפוסט-סטליניסטי על פעילותה של מערכת זו. אפרים זורוף מציג במאמרו סקירה היסטורית ותמונה עדכנית של לכידת פושעים נאצים והעמדתם לדין, תוך שהוא מאיר את יחסן השונה של מדינות שונות לסוגיה זו. פרק המאמרים העיוניים בגיליון נחתם במאמרה של ליאורה בילסקי שעניינו השפעת תביעות השבת הרכוש העל-לאומיות על חלוקת התפקידים במערכת המשפטית והקשר בין משפט להיסטוריה. המדור "בשביל החינוך" מוקדש בגיליון זה לשאלת האחריות והאשמה בראי משפטי נירנברג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016