logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

, מחנה קייזרוואלד מחנה שטוטהוף

לא עבר זמן רב ובית החרושת של א.א.ג. חוסל סופית. אותנו העבירו באנייה, ואחרי כן במעבורת לשטוטהוף. שטוטהוף היה מחנה השמדה ובקרמטוריום שם בערו הכבשנים יומם ולילה. שכבנו על הדרגשים שם ושוב לא הובילו אותנו לעבודה. ידענו שהנה בא הקץ, באים להובילנו אל המשרפות.
"לעולם לא יתייאש אדם מן הפורענות אפילו כשחרב חדה מונחת על צווארו". "וישועת אלוקים כהרף עין". כך בערך היה לפעמים סח בעלי, שהיה יהודי בר-אוריין, חרד ומאמין, - והיה קרבן עולה בכבשני קלוגה, אסטוניה.
לא האמנתי אפוא בניסים. לא האמנתי ש"ישועת אלוקים כהרף עין". האמנתי יותר שכהרף עין בוא יבוא- הקץ.
אך אלוקים בכל זאת שלח את מלאכו הטוב להצילנו. והמלאך הזה היה הפעם לא אחר כי אם האוברשרפירר מ-א.א.ג. בכבודו ובעצמו. הוא הגיע לשטוטהוף ודרש להחזיר לו את כל הפועלות שעבדו בא.א.ג. בריגה. לרוע המזל – מספרי שלי ושל ליובה ודוסיה מירסקי הופיעו אצלו ברשימה, אך לא של בתי הבכירה דבורה. חשבתי ש"אצא מכליי", אך לא איבדתי את עשתונותיי. כאשר העמידונו במסדר ראיתי שאחת חסרה. היא עוד קודם לכן הלכה אחרי אחותה למחנה אחר (הפרידו ביניהן, אך היא סירבה להישאר לבדה ורצה אחרי אחותה). החלטתי לתפוס את מקומה וכך אמנם עשיתי. דבורה בתי התייצבה במקומי אני.
במסדר לפני צאתנו לשטוטהוף, כאשר חילקו לכל אחת מגבת וסבון, הייתי משוכנעת שמובילים אותנו לקרמטוריום. עבר אז בין השורות האופטשרפירר ובדק וחזר ובדק כל אחת ואחת. לפתע הוא ראה את ליובה שלי והחל לצרוח: "היא לא יוצאת איתנו! "
הגב' נפתלי, שהייתה בזמנו הלאגר אלטסטא (ראש המחנה) התערבה ואמרה:
- אדוני האוברשרפירר, אם ליובה הקטנה לא הולכת, כל המשלוח לא הולך!
- אנו לוקחים אך ורק פועלות לעבודה - ומה תעשה שם הילדה הזאת? - ריכך זה קצת את קולו.
- המספר שלה מופיע ברשימה - התעקשה גב' נפתלי ללא חת. ולכן, אם לצאת - אזי כולנו ביחד. לא נשאיר אותה כאן לבדה!
וראה זה פלא, המנצחת הייתה הגב' נפתלי.היא גילתה אז אומץ-לב בל ישוער. יצאתי עם שתי בנותיי. נסים ונפלאות.

(, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|