logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הרב שמעון הוברבנד, , מחנה בלובלין , 1942 - 1942

כשהעבירו אותנו מרחוב ברובארנה אל הצריפים, לא הודיעה הנהלת המחנה לקהילה לאן אנו מועברות, שכן זו ממילא גילתה בנו התעניינות מעטה ביותר. ההורים, הקרובים והמכרים באו אל הקהילה בזעקות ושאלו לאן הועברנו. הקהילה לא יכלה לתת על כך תשובה. קמה בהלה בעיר. החלו רווחות עלינו כל מיני שמועות, האחת דמיונית יותר מהשנייה.
במחנה, שבו עבדנו עתה, גם "השבויים" היהודים. לאלה היה מגע עם העיר ודרכם נודע בלובלין היכן אנו נמצאות. משנודע מיקומנו החלו לשלוח לנו חבילות שהתחלקו בין העניות והעשירות כאחת. כל נערה עשירה נתנה חלק מהחבילה שלה לחברות עניות.

(הרב שמעון הוברבנד, , 1942 - 1942, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|