logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

ברטה פרדרבר-זלץ, גטו , מחנה (?), מחנה ברגן-בלזן ,, 1943 - 1945

מנות המזון במחנה הספיקו כדי גוויעה איטית ברעב. תוספת המזון שנכנסה למחנה באה ממקור אחד ויחיד - הברחה. את המזון הבריחו למחנה הגברים שעדיין היו יוצאים העירה לעבודה, העגלונים הפולניים והשוטרים היהודים שהיו נשלחים העירה בשליחויות שונות.
בבלוק של בעלי הכרתי צעיר יהודי בעל נפש אצילה, שעסק בסחר במצרכים מוברחים. הוא היה קונה כמויות גדולות (לפי מושגי המחנה) של מזון ומוכר אותן לאנשים במחנה. בעלי נחלש מאד מחמת העבודה הקשה. פקדוהו כל מיני חולי. מצבו הקשה נגע ללבו של הצעיר. הוא הציע לי לקבל מידיו מצרכי מזון, לעזור לו במכירה ותמורת הרווח שיישאר בידי, להשאיר מעט מצרכים לבעלי. את ה"קריירה" המסחרית שלי התחלתי בקילו סוכר שהצעיר נתן לי בהקפה.
גם מפקחת הבלוק שלי באה לעזרתי. היא הרשתה לי להשתמש במאזניים שעמדו לרשותה לשקילת המנות לאנשי-הבלוק. נייר הביאו לי בעלי ובת אחותי אשר עבדו בבית החרושת לנייר. לאחר שכל דיירות הבלוק שכבו לישון. הסתתרתי עם המאזניים בפינה חשוכה וחילקתי את קילו הסוכר למנות בנות-עשרה גרם כל אחת. מילאתי את כלי-המרק שלי בחפיסות הסוכר ולמחרת לקחתי עמי את הסחורה לעבודה. בשעת הפסקת הצהרים מכרתי את סחורתי. נשאר בידי רווח שהספיק לקניית מנת לחם. את הלחם חילקתי לשניים, מנה אחת לבעלי והשנייה לבת-אחותי. בדרך כלל עבדנו במשמרות שונות, הם ביום ואני בלילה, או להיפך. את הלחם הסתרתי בתוך מצעיהם, ובשובם מהעבודה החיו את נפשותיהם בתוספת מנת לחם.
בבקרים הייתי משכימה קום. הייתי יורדת מהדרגש שלי עוד לפניי הצפירה למסדר, רצה למטבח ומתייצבת ראשונה בתור לקבלת הנוזל הכהה, הקפא כביכול, ממלאה את הכלי ורצה לבלוק של בת אחותי ושל בעלי ונותנת לכל,אחד מהם לגימה מן הנוזל החם. את בעלי הייתי מוצאת על פי רוב ער, מכאוביו וחוליו גרמו לו לנדודיי שינה גם אחר יום עבודה מפרך. אולם את סאבינה, בת אחותי, הייתי צריכה להעיר בכוח. הנערה הצעירה שהעבידוה בפרך ישנה, שינה חזקה. אלמלא באתי להעיר אותה, הייתה מאחרת למסדר

(ברטה פרדרבר-זלץ, 1943 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|