logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

ברטה פרדרבר-זלץ, גטו , מחנה (?), מחנה ברגן-בלזן ,, 1943 - 1945

בימים שעוד הייתי יכולה לצאת לעבודה העירה, באה אליי פעם הפולנייה שלי, וידיעה איומה בפיה.
'הכול אבוד! קראה הגויה - קרה אסון מחריד: בנה של אחותי, רומק בן השלוש-עשרה' נסע, כדרכו, בחשמלית ולפתע נדמה היה לו כי מישהו עוקב אחריו. לא היסס הנער וקפץ מתוך החשמלית הדוהרת, אולם הוא מעד ונפל תחת קרון החשמלית ורגלו האחת נקטעה'.
לשמע סיפורה התעלפתי. כאשר התעוררתי מעלפוני, הבנתי, שלא רק הילד המסכן נמצא בסכנת-חיים, אלא כל ילדיי המשפחה המוסתרים. ביקשתי אפוא את האישה שתחזור מייד הביתה ותשלח לי את הילדים לכפר. השבעתי אותה שתבוא למחרת ותמסור לי ידיעות - לאחר שתברר אותן - על גורלו של הילד רומק האומלל. למחרת באה הפולנייה וזה היה הסיפור שבפיה:
- התאונה קרתה באחד מרחובותיה הראשיים של העיר. מול חנותו של פולני אחד שאשתו עבדה במפעלו של בעלי. האיש הכיר מיד את הנער (וידע כי הוא יהודי) והיה עדמ ראיה לתאונה. דרך חלון חנותו הוא עקב אחר המתרחש בחוץ. לא יצא לעזור אבל גם לא הלשין, לא מסר את הידוע לו על זהותו של הילד הפצוע. למקום האסון הגיעה משטרה ואמבולנס. השוטרים רצו להוריד מעל הנער את בגדיו המוכתמים מדם, על מנת שהפצע לא יזוהם עד להבאתו לבית החולים, אך הנער החל בועט בהם ברגלו הבריאה ולא נתן להם להתקרב אליו. בינתיים הגיע האמבולנס. גם לחובש לא נתן לטפל בפצעו. באין ברירה העלו אותו על אלונקה והכניסוהו לתוך האמבולנס. הנער האומלל ידע "שסודו" מסוכן יותר מהפצע.
הביאו אותו לבית החולים "לאזאר". האחות החלה להכינו לניתוח. הילד הבין שסודו עומד להתגלות. הוא פרץ בבכי תמרורים וביקש מן האחות שתציל את חייו. האחות השיבה לו ברוך: 'ילדי, זהו בדיוק מה שאנו עומדים לעשות'.
בראותו שהיא לא מבינה אותו, גילה לה את "סודו" הכמוס. האחות התייפחה יחד עמו, הרגיעה אותו והבטיחה לעשות את כל שביכולתה להצלתו. בזמן הניתוח כיסתה אותו בסדין והסתירה את ערוותו מעיני הרופא. כפי שהסתבר לאחר מכן, הייתה גם האחות יהודייה שהסתתרה מאחורי שם פולני. היא גילתה את סודה ואת סודו של הנער הפצוע לרופא - והוא הבטיח לעזור לשניהם.

(ברטה פרדרבר-זלץ, 1943 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|