logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

, מחנה אושוויץ

בעת אחת ה'סלקציות' באושוויץ נרשם המספר שלי בין ה'מוזלמאנים'
(החלשים, שהיו מיועדים להישרף בתאי-הגזים). אני יודעת, שכעת אני מועמדת
ל'הימל-קומנדו' ('מלכות השמים' - אימרת-כנף של אנשי הס"ס). מבטי נודד
לעבר הארובות של הכבשנים המתנשאות אל-על - - -

השלמתי עם גורלי וחשבתי בלבי : האם את טובה יותר מהוריך, מבני-
משפחתך, מיקיריך ? מילא, זה לא יקח כבר זמן רב, אמרתי לעצמי - ובינתיים
אנו הולכות לעבודה. מולנו צועדת קבוצת גברים, ולפתע, אני שומעת קול צועק
לעברנו :
- 'מי מכן יוצאת-לוקוב' ? - לא זיהיתי את קולו של הצועק לעברנו, אולם
עניתי בקול רם רווי-יאוש :

- 'אני ילידת לוקוב, אני בתו של - - - ומספרי הוא 47338, אנא, אני
מבקשת להצילני ! - --'

הם המשיכו הלאה וקבוצתנו המשיכה בכיוון הנגדי. לא ייחסתי חשיבות רבה
ל'דיאלוג' המקרי הנ"ל. אולם למחרת ציפתה לי הפתעה נעימה ומדהימה : לצריף
שלנו נכנס איש ס"ס וקרא בשמי. הגרמני הוביל אותי למחנה ה'קאנאדה', שם
הוצבתי לעבודה במיון הבגדים, שנשארו אחרי קדושינו שנרצחו. בעת מיון
הבגדים הייתי עדה לחוויות איומות, כאשר, למשל, אחד האסירים היהודים הכיר
את חפצי יקיריו. . .
כעבור כמה ימים נכנס לצריף שלנו אסיר יהודי, היה זה ישראל שטיינברג,
שבא בלווית משמר גרמני, והביא לי חבילת מזון וגם נעליים. הוא סיפר לי פרטי
הצלתי המופלאים. הוא עובד בתור חייט אצל אנשי הס"ס הוא, ישראל - היה זה
שפעל והשתדל להצלתי. הוא עודד אותי והבטיח לי, שכל עוד הוא ישאר בחיים,
ישתדל לעזור לי. הוא גם שאל אותי, אם במקרה אני יודעת על עוד מישהו
מאנשי לוקוב, כי עז רצונו לעזור להם".

(, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|