logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הילדה הופרט, מחנה ברגן-בלזן , 1944 - 1945

אחת הנשים במחנה שלנו הרתה. משקרב מועד הלידה נשלחה היולדת לבית החולים בעיר צלה. אף-על-פי שנאסר עלינו לשלוח מכתבים, אפילו דרך הצלב האדום, הסתכנה האשה והבריחה מכתבים רבים אל-מחוץ למחנה.

ההברחה נתגלתה על-ידי אנשי הגסטאפו. מפקד המחנה האס נתמלא זעם.
הוא טען שמעלנו באמון שנתן בנו, שגמלנו לו רעה תחת טובה. היולדת ותינוקה
הרך הוצגו בפנינו בשעת מיסדר. איש הגסטאפו בעט באשה וציווה עליה לגלות
את שמות האנשים שנתנו לה מכתבים. היא שתקה ואימצה את התינוק אל
חיקה. איש הגסטאפו שלף את אקדוחו. כאן התערב מפקד-המחנה. בתנועת יד
סילק את איש הגסטאפו והורה לנו להמשיך בעמידה. ניצבנו כך עד הערב.
עייפים, אך אסירי-תודה לאיש הוורמאכט הוותיק שהציל את היולדת, בערב
שב המפקד והודיע לנו שמחר לא נקבל את מנת-המזון. כן נזף ברופא שלנו
ד"ר גרוספלד ששיתף פעולה עם "הפושעת".

(הילדה הופרט, 1944 - 1945, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|