logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

רחל שווארצבוים-קלארמאן, טומשוב, ראווה, טארנוואטקי, מחנה מיידנק, מחנה אושוויץ, צעדות המוות,

יום אחד ניתנה פקודה שעל כל אנשי המחנה בלי יוצא מהכלל להתאסף במגרש
הגדול. בהולים למות האיצו את כולם כאחד אל המגרש בלי לדעת איזו צרה
חדשה עומדת להתרגש עלינו. כשבאנו למקום ראינו 4 תליות, במרכז עמד שלחן
גדול וסביבו שלושה שופטים. בצד עמד גרמני גבוה רזה עם עיניים זועפות.
השפם השחור הרחיב את פיו עוד יותר, והוא הצמיד בחזקה אל עינו את
המשקפת שעמדה להשמט כל הזמן. על השלחן השטוח מונחים הרבה ניירות,
פנקסים ונרתיקים של תעודות.

פתאום אנו רואים שמובילים את 4 הבחורות המעונות, ממש שלדים, העיניים
כבויות. לבי נלחץ בקרבי למראן. אסתר'קה הנערה היפה מוארשה צעקה בשארית
כוחה בלכתה אל הגרדום : יהודים! אל תביטו שאנו הולכות למיתה. כמה שרק
תוכלו תנקמו ברוצחים על הדם השפוך ! קיצם החשוך מתקרב ! היאבקו בכל
הכוחות ונקמו! היא נפלה לארץ. אחד הרוצחים הרים אותה ואז קירבו את כל
ארבע הבחורות אל השלחן. קמה דממת-קבר.

את הדיבור נטל הגרמני הגבוה הרזה שהיה הקטיגור. בקול רועם החל מדבר
אל 4 האומללות : אתם יהודים ארורים, איך זה העזתם להרים את ידיכן המזוהמות
נגד הרייך הגרמני, אתם יהודים מכונמים ארורים שהבאתם מלחמת-דמים כזאת
על העולם ! השמד-נשמידכם עד אחד ! בשם החוק לתלות את 4 הפושעות !
לתלות! צווח בפראות. כולנו אנוסים היינו לראות למרבה-הצער איך תולים את
4 הבחורות הצעירות כל כך. מדוכדכים ורצוצים, בלבבות שטופי-דם הריצו אותנו
בחזרה. באזני צלצלה הצוואה האחרונה של אסתר'קה מתוך גרונה החנוק : יהודים
נקמו ! ! ! .

(רחל שווארצבוים-קלארמאן, מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|