זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי הגות והלכה על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אביחיל ר' אליהו

השואה - בהשקפת עולם דתית
שדה חמד, כרך י"ז (תשל"ד), חוב' ו-ז, עמ' 339-355.


אביחיל ר' אליהו

משמעות השואה בתפיסת האמונה
שדה חמד, כרך י"ג (תש"ל), חוב' ד, עמ' 197-202.


אבנרי יצחק

ספרות ההלכה בימי השואה
סיני, כרך צ"ב (כסלו-טבת תשמ"ג), עמ' קעב-קפח.


אדלר ר' סיני

דבר סיני; שאלות בגיא צלמוות ובארץ החיים
2000


אדלר ר' סיני

שבתך ומשענתך
בני ברק תשס"ח


אהרונסון ר' יהושע משה

עלי מרורות
בני ברק תשנ"ו.


אייבשיץ יהושע

ספרים בימי השואה כנושא בספרות השו"ת
זכור, ו (תשמ"ו), עמ' 97-103.


אייבשיץ יהושע

הספר בתקופת השואה
"תגים", בני ברק, תשכ"א.


אליאך יפה

תגובה לאסון השואה במסגרת יהודית מסורתית
בתוך: ישראל גוטמן וגדעון גרייף (עורכים),
בהיסטוריוגרפיה, ירושלים: יד ושם, תשמ"ז, עמ' 591 - 604


אפרתי הרב שמעון

מגיא ההריגה
ירושלים תשכ"א


אפרתי ר' שמעון

שו"ת עמק הבכא
מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ח.


אפשטיין ר' יוסף דוד

אל המתבונן התבוננות לחורבנה של יהדות אירופה
מצוות המוסר, ניו יורק, מכון תורת האדם, תשל"ג, חלק ג', עמ' 95-108.


אריאל יעקב

שיעור במשנה ליום השואה
שמעתין, כרך ז' (תש"ל), חוב' 25, עמ' 20-22.


ארנברג ר' יהושע מנחם

דבר יהושע
ירושלים תש"ל-תשל"ד, בני ברק תשמ"ז.


אשרי ר' אפרים

שו"ת ממעמקים א-ה
ניו יורק תשט"ו-תש"מ.


באומל יהודית

קול בכיות, השואה והתפילה
בר אילן תשנ"ב.


באומל תידור יהודית

לברור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות שנתעוררו בתקופת השואה
סיני צ"א סיון תמוז תשמ"ב עמוד קנ"ז – קס"ז


בזק אליהו

מדבר בצדקה - שיעורים על שיחות הרצי"ה בנושא השואה
ירושלים, תשס"ב


בלוי טוביה

השואה באספקלריה חבדיית
בטאון חב"ד, אלול תש"ל, עמ' 16-26.


בלוך ר' אליהו מאיר

אבל יחיד עשי לך
זכרון אליהו, בני ברק, נצח, תשמ"ג, עמ' שו-שח.


בן-זמרה אליהו

קדושת החיים ומסירות הנפש בימי השואה (מבחר שו"ת)
כל הכתוב לחיים, ירושלים; בא"ר חיים, תשמ"ד, ע' שג-שמז.


ברזובסקי ר' שלום נח

קונטרס ההרוגה עליך -
אסופת מאמרים בענייני השואה

ירושלים תשמ"ה.


ברזובסקי ר' שלום נח

זכרון קדוש, לזכר רבי שלמה דוד יהושע וינברג
ירושלים תשכ"ז.


ברקוביץ ר' אליעזר

עמו אנכי בצרה
ירושלים תשמ"ח.


ברקוביץ ר' אליעזר

מאמרים על יהדות ושואה
עמודים, חוב' 375 (תשל"ז), עמ' 113-117.


בר-שאול ר' אלימלך

מצוה ולב
ב, עמ' 207-223.


בר-שאול ר' אלימלך

שואה למה באה לעולם?
עמודים, חוב' 480 (תשמ"ו), עמ' 120-125.


גוטמן ישראל

קידוש השם וקידוש החיים
ילקוט מורשת, חוב' כד (תשל"ח), עמ' 7-23.


גולדשמיט יוסף

הן הן נוראותיו
האגף לחינוך דתי, תש"ם.


גליקסברג משה

החינוך היהודי בורשה
אוניברסיטת בר אילן, "החינוך התורני", עמ' 117-101 164-156


גרינוולד ר' יהושע

עין דמעה
ניו יורק תשי"ג.


דרוקמן חיים

השואה כביטוי שיא לנצח ישראל
משעבוד לגאולה, עמ' 135-140; זרעים, טבת תשל"ח, עמ' 11-15; עטורי כהנים, 58 (טבת תש"ן), עמ' 11-15.


הוטנר ר' יצחק

הרצאה על הוראת הנושא "השואה"


המאירי, ר' שלום

ולא שיקרנו בבריתך
פרות אילן ו' תשנ"ו


וולבה ר' שלמה

בין ששת לעשור
ירושלים תשל"ו, עמ' עד-פד.


וונדר מאיר

הבעלות על ספרים שנשדדו מהיהודים. ספרים שניצלו מהשואה
אסופות ; ספר שנה למדעי היהדות, ירושלים, בית ההוצאה של "יד הרב ניסים", תשנ"ג, כרך ז', עמ' שפא-ת.


וינקלר נעמי

האשה הדתית בשואה
האשה בשואה, עמ' 85, ירושלים תשמ"ז-תשמ"ט.


ועד ההצלה, ניו יורק.

דברי ימי ועד ההצלה: חורבן און רעטונג
בסוף הספר 64 עמודי סיכום באנגלית.


טאוב ר' דוד

שאלות הלכתיות בשואה
מים מדליו, כרך ד' (תשנ"ג), עמ' 281-300 .


טאובר ר' עזריאל

מאפלה לאורה. על השואה ועל התעלות מתוך יסורים
שלהבת


טכורש ר' כתריאל פישל

חיוב ה"קדיש הכללי" לזכר הנספים בשואה
שנה בשנה (תשכ"ט), עמ' 131-140.


יד ושם, ירושלים, תשי"ח

הנער משה, יומנו של משה פלינקר


יעקובסון יששכר

בעיית הגמול במקרא
חזון המקרא, ב, עמ' 230,313.


כהן איתמר,

קדיש אחרון
ירושלים, תשס"ב


כהנא שלמה דוד

שאלות עיגון מתקופת השואה
צומת תשנ"ד.


לובביץ מנחם מנדל

אמונה ומדע
מכון ליובאוויטש כפר חב"ד, עמ' 115-124.


לוין איתמר

אותיות של אש
תל אביב 2002


ליכטנשטיין רות

עדות. חורבן אירופה.
מוסד הרי"מ לוין


מיה משה

עולם בנוי וחרב ובנוי
תבונות


מייזלש ר' צבי הירש

שו"ת מקדשי השם
שיקגו תשט"ו.


מכון "שמע ישראל" משרד החינוך והתרבות אגף הנוער - המחלקה לחינוך חברתי.

אנציקלופדיה שמע ישראל - אמונה ושואה


מכמן דן

המחקר על אורח חייו של הציבור הדתי תחת השלטון הנאצי, השואה בהסטוריוגרפיה
השואה בהסטוריוגרפיה תשמ"ז, עמ' 605-614;
דפים לחקר השואה, י, אוניברסיטת חיפה, תשנ"ג, עמ' 171-186;


מכמן דן

ואמונה עניתני – על מגמות באמונה בימי השואה
מילאת – מחקרים בתולדות ישראל ובתרבותו, א, אוניברסיטה פתוחה, תשמ"ג, עמ' 341-350.


מלמד זלמן

הבינני את דרכך ואדעה
מים מדליו, תשנ"ד, ב, עמ' 79-92.


מרדכי מאיר (עורך)

זכור הנאקות ורעש הצעקות –
קינות לתשעה באב לזכר השואה

הוצאת אורחות תשס"ד


משרד החינוך והתרבות המחלקה לתרבות תורנית

אמונה בשואה
תש"ם, עמ' 47, 51, 107.


נריה ר' משה צבי

בריחה ממחנות ההשמדה
בהלכה

שנה בשנה (תשכ"ב), עמ' 140-158.


סדן דב

לנקודת האמונה ביומני השואה
עיונים בתקופת השואה, ירושלים, תש"ם, עמ' 67-78 .


סדן ישראל

זכרון השואה, ערך-יסוד בחינוכנו
ניב המדרשיה, (תשכ"ז), עמ' קיג-קטז.


סרנא ר' יחזקאל

לתשובה ולתקומה
"דליות יחזקאל", ירושלים, מוסד השכל שע"י ישיבת חברון, תשל"ה-תשל"ח, כרך ג', עמ' שג-שכג.


פוגל יחזקאל

עץ אבות. קידוש השם בשואה בהגות, בהלכה ובאגדה
יד רמ"ה; מכון לערכי ישראל וארץ ישראל.


פוקס אברהם

השואה בספרות הרבנית
ירושלים תשנ"ה.


פייג פנינה

פסיקת רבנים בענין סלקציה בתקופת השואה
שנה בשנה ל"א (תשנ"א), עמ' 321-340.


פקנהיים אמיל

השואה כארוע חסר תקדים בהיסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה
דעת, חוב' 15 (תשמ"ה), עמ' 121-127.


פראנקל ויקטור

האדם מחפש משמעות
תל אביב 1970.


פרבשטיין אסתר

שומרים על קשר; אמונה במחנות הריכוז
מכללה ירושלים. המרכז ללימודי השואה על שם צואטל אבלס-ראב.


פרבשטין אסתר

בסתר רעם
ירושלים 2002.


פרגר משה

אלה שלא אוכלו
בית יעקב, כרך ט"ז (תשל"ה), חוב' 177-178, עמ' 7-13.


פרגר משה

אמונה וגבורה בתקופת השואה
תורה שבעל פה, כרך כ"ו (תשמ"ה), עמ' 36-38.


פרידמן חיים שלמה

לא אמות כי אחיה. קורות חיים משנות ת"ש-תש"ו תחת הכובש הנאצי ימ"ש


פרסון אלחנן

חיי הדת בגטו (קובנה)
יהדות ליטא, ד, תשל"ב, עמ' 141-143.


קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה

זכור
בני ברק


קלאטי פ'

אוטוגרף במחנה ברגן בלזן
עת לחשוב, חוב' 17 (תשס"א), ע' 36-38.


ראהה תומס

שמע ישראל
ירושלים 1999.


רבינוביץ ר' ברוך ישעיה ירחמיאל

בינת נבונים


רוטר ר' אהרן ישעיה

שערי אהרן: ההסתר והגילוי. יומן


רקפת ר' אהרן

מסירת יהודים לידי גרמנים בתקופת השואה לאור ההלכה -
אסופת מאמרים בהלכה

מרכז "שבות עמי" ירושלים תשנ"ב


שביב יהודה

השואה והאמונה
מורשה, ה (תשל"ג), עמ' 44-50.


שוורץ יואל וגולדשטיין יצחק

השואה
דבר ירושלים, תשמ"ז.


שטינברגר ר' ישעיה

שואה ואמונה - אסופת מאמרים
מתוך:
* שנה בשנה, (תשנ"א), עמ' 378-385
* שנה בשנה (תשנ"ב) עמ' 311-320
* שנה בשנה (תשנ"ג), עמ' 393-404
* מחניים, כרך 9, תשנ"ה, עמ' 210-215


שטינברגר ר' ישעיה

השואה ותרבות מחולליה - התקדים העמלקי לנאציזם הגרמני
שנה בשנה (תשנ"ג), עמ' 393-404.


שפירא ר' קלונימוס קלמיש מפיסצנה

אש קודש
ירושלים תש"ך.Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink3 = 2