זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרות מחקרית על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם

בשביל הזיכרון,גיליון 12
תמוז תשע"ב


אונגר מיכל

לודז' - אחרון הגטאות בפולין
יד ושם, ירושלים, תשס"ה


אייבשיץ יהושע

מחר מדעי והאמת העובדתית
הצופה, כ"ד אלול, תש"ם.


אייזנברג מלי

עד מזעיק מתעד ומנציח -
ר' משה פראגר והשואה 1940-1984

סדרת תשתית למחקר 15
המכון לחקר השואה שע"י אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ו


אליאב מרדכי, עורך

עיונים בחקר השואה
רמת-גן תשל"ט


אסתר פרבשטין

"בסתר המדרגה – היהדות האורתודוקסית בהונגריה בתקופת השואה"
ירושלים תשע"ג


אשכולי-וגמן חוה

בין הצלה לגאולה -
הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה

ירושלים: יד ושם, תשס"ד


באומל תידור יהודית

קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה להתארגנות נשים לעזרה הדדית במחנות
דפים לחקר תקופת השואה, י (תשנ"ג), עמ' 107–127.


באומל יהודית

קול בכיות - השואה והתפילה
בר אילן תשנ"ב.


בוגנר נחום

בחסדי זרים
ירושלים תשס"א


ביה"ס המרכזי להוראת השואה, יד ושם.

בשביל הזיכרון, 11 – שואה ותקשורת
ניסן תשע"ב


בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם

בשביל הזיכרון, 13 – פליטים יהודים בתקופת השואה
כסלו תשע"ג


בקון גרשון

פוליטיקה ומסורת
אגודת ישראל בפולין 1916–1939, ירושלים: מרכז שז"ר, תשס"ה


גוטמן ישראל, ארד יצחק, אברהם מרגליות, עורכים

השואה בתיעוד
ושם תשל"ח.


גוטמן ישראל, עורך

דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית
ירושלים תש"ם


גוטפרשטיין יוסף

קידוש השם במהלך הדורות וייחודו בתקופת השואה
בתוך: אריה טרטקובר (עורך),
העמידה היהודית בתקופת השואה, ירושלים: יד ושם, תש"ל, עמ' 359 - 384


גוטרמן בלה

גשר צר אל החיים
ירושלים 2000


גיליס מרים

חינוך ואמונה
הוצאת מורשת, תל אביב, תש"מ 1979


גלר יעקב

העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה
לוד תשס"ג


גניזי חיים ונעמי בלנק

מחתרת הצלה – "בני עקיבא" בהונגריה בתקופת השואה
בר-אילן, תשנ"ג


גרינברג גרשון

עמלק בתקופת השואה: מחשבה יהודית אורתודוקסית
בתוך: דרך הרוח - ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשס"ה, עמ' 891-913


גרינברג גרשון, עורך

שארית הפליטה והשואה: השקפה בעניני אמונה לאחר השואה
בר אילן תשנ"ד 1994.


גרנטשטיין יחיאל

הגבורה האחרת
ירושלים תשמ"ט.


דבורזצקי מאיר

ירושלים דליטא במרד ובשואה
תל אביב תשי"א.


דבורז'צקי מאיר

החיים הדתיים בגטו וילנה
בר אילן, אדר תש"ך


דבורז'צקי מרק

מחנות היהודים באסטוניה
ירושלים: יד ושם, תש"ל


דוידוביץ דוד

בתי כנסת בפולין וחורבנם
ירושלים, תש"ך


וגמן חוה אשכולי

ערבות יהודית במבחן – הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה
אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, תשע"ג


וונדר הרב מאיר

מאורי גליציה א-ה
ירושלים תשל"ח-תשנ"ז


ולק יוסף

ההנהגה הדתית בתקופת השואה
ישראל גוטמן (עורך), דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית 1933 –1945, ירושלים: יד ושם, תש"ם, עמ' 325–335


זורוף אפרים

הציבור האורתודוקסי בארה"ב וחורבן יהדות אירופה:
ועד ההצלה של הרבנים האורתודוקסים בארה"ב בתקופת השואה (1939-1945)

חיבור לשם קבלת ד"ר לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית תשנ"ז.


זילברשלג דוד

ספר זכרון לרבי קלונימוס שפירא מפיסצנה
ירושלים תשנ"ד.


חיים שלם

אי של אפשר: סיפור חייו של בנימין מינץ
ירושלים תשע"ג


טכורש, הרב

חיוב הקדיש הכללי


יד ושם ירושלים.

פנקס הקהילות


ידידיה אסף , כהן נתן ופרבשטין אסתר (עורכים)

זיכרון בספר – קורות השואה במבואות לספרות הרבנית
ירושלים תשס"ח


יוצאי קרפטורוס

באושוויץ תקענו בשופר
ירושלים, תשס"ד


ירושלים תש"ן.

אנציקלופדיה של השואה א'-ו'


לבנון עליזה

דרשות רבנים שנדרשו בתקופת השואה
עבודת M.A.לאוניברסיטת טורו תשנ"ב.


מיזליש פנינה

בני עקיבא והשומר הדתי בפולין ובליטא בתקופת השואה -
דפים לחקר תקופת השואה

מאסף ט, המכון לחקר השואה, אוניברסיטה חיפה, תשנ"א.


מירסקי שמואל (עורך)

מוסדות התורה בארופה בבנינם ובחורבנם
תל אביב תשס"ז


מכמן דן

השואה וחקרה
תל אביב תשנ"ח.


מכמן דן

המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה
דפים לחקר תקופת השואה, ט (תשמ"ט), עמ' 81 - 106


מכמן דן

השפעת השואה על היהדות הדתית
ישראל גוטמן (עורך),
תמורת יסוד בעם היהודי בעקבות השואה, ירושלים, יד ושם, תשנ"ו, עמ' 613–656.


נחמני גפני אמונה

לבבות חצויים -
הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה

ירושלים: יד ושם, תשס"ו


נריה הרב משה צבי

בריחה ממחנות הריכוז בהלכה


סולוביציק חיים

שו"ת כמקור הסטורי
ירושלים תשנ"א.


פונד יוסף

תנועה בחרבות – מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה
ירושלים תשס"ח


פוקס אברהם

השואה במקורות רבניים
ירושלים, 1995


פוקס אברהם

ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן
ירושלים, 1979


פוקס אברהם

קראתי ואין עונה
ירושלים תשמ"ג.


פרבשטין אסתר

בסתר רעם
ירושלים 2002.


קדרי מנחם צבי

המחתרת החלוצית-דתית בהונגריה
מחניים, 8, (תשנ"ה), מרכז ספיר, עמ' 160-165.


קניאל אסף

יומרה ומעש – המזרחי בפולין בין שתי מלחמות עולם
רמת גן תשע"א


קצבורג נתנאל, עורך

פדות, הצלה בימי השואה
רמת גן תשד"מ.


רזניקוביץ שמואל

'פועלי אגודת ישראל' ו'אגודת ישראל' במחנות העקורים באיטליה, בשנים 1945-6
דפים לחקר תקופת השואה ה' עמ' 155-188 אוניברסיטת חיפה – לוחמי הגטאות, תשמ"ז.


רזניקוביץ שמואל

דפים לחקר תקופת השואה
ה' עמ' 155-188, אוניברסיטת חיפה – לוחמי הגטאות, תשמ"ז


שטרן דינה

בני עקיבא לודז' – לדיוקנו של אירגון נוער בטרם השואה
ראובן מס, תשנ"ז.


שיינטוך יחיאל

להגדרת הגבורה היהודית בימי השואה
דפים לחקר תקופת השואה, ג, עמ' 61–95


שלם חיים

עת לעשות להצלת ישראל
באר שבע תשס"זClaims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink3 = 3