זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשס"ה - פליטים


ממדף הספרים
"מגילת יסורין"
יומן גטו ורשה, ספטמבר 1939 – אוגוסט 1942
חיים אהרן קפלן, תל אביב, תשכ"ו

"לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם" – "זה נתקיים גם בי וביומני".
חיים אהרן קפלן החל לכתוב את קורותיו בשנת 1939. הספר שלפנינו, "מגילת יסורין" – יומן גטו ורשה, מגולל את האירועים מספטמבר 1939 ומסתיים באוגוסט 1942.
ביומן נפרשת יריעה רחבת ממדים על הזוועה רווית היגון וממדי האסון הנורא, יחד עם תיאור על מסירות נפש והקרבה.
הרשימות הרבות הן אספקלריה אישית וציבורית של התקופה והזמן. ערכן רב מבחינה היסטורית כללית ומבחינה חווייתית אישית.
היומן נכתב בעברית, ומבוסס על המראות ועל הקולות שקלט קפלן ונרשמו על ידו בזמן אמת. קפלן חרד לגורל יומנו, וכפי הנראה מסרו לידי יהודי שהעביר אותו לפולני למשמרת. היומן התגלה על ידי פולני, שמצא גם חלק מכתבי ארכיון "עונג שבת".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016