זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ה - חורבן מקדשי מעט


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא שינוי ייעוד בית הכנסת העומד שומם

שאלה לרב יצחק יעקב וויס

זמן ומקום: גראסוורדיין, תש"ו.

רקע: לאחר המלחמה, כשחזרו מעט מן הפליטים לעיירותיהם, התברר שנשארו לפליטה כמה בתי כנסת שלא נהרסו. אולם עקב מיעוט האנשים לא היה צורך ושימוש בבתי כנסת אלו לתפילה. היה חשש שבגלל שיממונם ואי השימוש בהם תחרים הממשלה את המבנים ותשתמש בהם לצרכיה.

שאלה: האם מותר לשנות ייעוד בית כנסת שאינו פעיל לבית יתומים, שאם לא כן קיים סיכון סביר שהממשלה תחרים את הבניין.

תשובה: יש להתיר למכור את המקום על ידי שבעה טובי העיר או על ידי הכרזה על המכירה, ובאופן זה נעשה הדבר על דעת כולם. רצוי למוכרו למי שאינו מתושבי העיר, ולאחר מכן לרכוש את המקום מידי הקונה ולהקים בו בית יתומים.
    "...בנדון דידן דבתי כנסיות עומדים שוממין בעונותינו הרבים, והוא קרוב לוודאי שלא יניחום אותם הממשלה כן, ויפלו בידם להשתמש בהם כרצונם... כיון דאינו תלוי בידינו דאם לא נעשה כלום, יקחו הממשלה מידינו בעל כרחו... ויבוא לידי בזיון יותר אם יפול בידם, על כן נראה כנ"ל".
מקור: הרב יצחק יעקב וויס, שו"ת "מנחת יצחק", סימנים קיח-קיט.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016