זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ח - שיקום החיים הדתיים לאחר השואה


ממדף הספרים
שנות ראינו רעה ד - הפתרון הסופי, ירושלים: יד ושם, תשס"ח


כרך זה עוסק בהיבטים ההיסטוריים, המוסריים וההלכתיים של תקופת הפתרון הסופי, ופורשׂ את הסוגיות המרכזיות שעלו בתקופה זו מההיבט של הציבור היהודי, ובעיקר של היהודים שומרי המצוות.
בין השאר הספר דן בתגובות הציבור היהודי וההנהגה היהודית למידע שהגיע טיפין טיפין על ההשמדה המכוונת והכוללת, בתגובתם לגזרות השילוחים למחנות ההשמדה ובחייהם במחנות. כמו כן, הספר מתמקד בגורלה של יהדות הונגריה שהגירושים וההשמדה הגיעו אליה רק בשלב מאוחר יחסית.
המבוא ההיסטורי סוקר את התפתחות המדיניות הנאצית מראשית המלחמה ועד להשמדת יהודי אירופה. הפרקים הבאים דנים בהיבטים השונים של הפתרון הסופי, ומתבססים על עדויות רבות, פסקי הלכה ומסמכים שממחישים את הסוגיות הקיומיות והדתיות שעלו בתקופת השילוחים ובעת השהות במחנות. הפרק הרביעי עוקב, כאמור, אחר יהדות הונגריה המפוארת שנגדעה באחת.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016