זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט תשס"ט - אדמו"רים וחסידים בשואה - מקורות חדשים


עדות
האדמו"ר מבלז - הרב אהרון רוקח


ובכדי שלא אהי' כפוי טובה, שזו היא אחת מהמדות הגרועות השנואות על הקב"ה, חובה עלי להזכיר את כבוד ידיד נפשי ה"ה הרבני הנגיד הנעלה מאד שמו מפארים ר' חיים שטערן שליט"א וב"ב, אשר פעל ועזר הרבה למשפחות רבות, ובפרט עשה רבות למען הרבנים שהיו בין הפליטים, יברכהו הש"י בכל הברכות כולן אותו ואת ב"ב ואת כל יו"ח היקרים שנזכה כולנו יחד לתשועת עולמים בביאת גואל צדקנו ברחמים רבים בככי"א. הר' חיים היקר הנ"ל עם כל מנהלי הקהילה הקדושה הרימו את קרן התורה והיתה לנו הרגשת רווחה בימי שהותנו בקהילתם, ובמיוחד שהי' עמנו כ"ק צי"ע אדמו"ר מבלזא זי"ע עם אחיו הרה"ג ידי"נ ר' מרדכי אבדק"ק בולגריי זצ"ל.
צפיתי לישועת הש"י ולסימן חיים ממשפחתי היקרה אשר נפרדתי ממנה בבהלה ובחיפזון אך זה בושש לבוא, ולא ידעתי בעוה"ר שהם כבר בעולם האמת, בין שאר קדושי עליון, כי לאחר שבועים שלא שמעו ממני, הלכה זוג' הרבנית הצ' עם בני מחמד נפשי אשר יונה, עם עוד מספר אנשים וניסו לחצות את הגבול אך הם נתפסו והוצאו להורג על קדושת השם יתברך סמוך לכפר וויסיצק ונקברו בקבר אחים, הי"ד. בעינינו נראה נקמת דם עבדיך השפוך.
הרב הקדוש והטהור אדמו"ר צי"ע מבעלזא זי"ע נסע לא"י, ואותנו עזב לאנחות, כי תיכף כאשר עזב הצדיק את העיר פנה הודה פנה הדרה, ותיכף התחיל הזעם על יהודי הונגרי' ועל שארית הפליטה, ועוד הפעם שטפו הנאצים הארורים את מחנינו והתחלנו לברוח, לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות.

[מצוטט ממאגר מידע: 'קורות השואה במבואות לספרות הרבנית' בהפקת המרכז לחקר השואה - מכללה ירושלים, מתוך: וינברגר הרב אלתר יצחק, בית יצחק, הקדמה]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016