זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תש"ע - היהדות הדתית בגרמניה בתקופה הנאצית


ממדף הספרים
בארצות החיים – מדריך למסע לפולין בעקבות חייהם ותורתם של רבני פולין לדורותיהם, המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים, תשס"ט.
בספר זה מובאים מקורות רבים הכוללים דברי תורה, סיפורים והנהגות של עשרות רבנים, שחיו בפולין, בימי תפארתה של יהדות זו, עד עלות הכורת עליה. הספר מיועד למדריכי משלחות לפולין הפוקדים את בתי הכנסת ובתי העלמין של הקהילות שנחרבו, בנוסף על מחנות ההשמדה ואתרי הרצח. ומטרתו לסייע בהכרת עולמם הרוחני של המנהיגים הדתיים, שהמבקר נתקל במצבותיהם ובמבנים ששימשו כבתי מדרשיהם. בספר שלושה שערים: שער לובלין (בכולל את ליז'נסק וקוצק), שער קרקוב ושער ורשה (הכולל את גור ופיאסצ'נה). השערים חולקו על פי בתי החיים שבהם קבורים גדולי ישראל בפולין. הסדר בכל שער הוא כרונולוגי.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016