זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשע"ב - שואת יהודי הונגריה


עדות
בשנות השואה - תש"ד, קשה עלי לספר מהרפתקאות דעדו עלי בתוך כלל ישראל, שסבלו ענויים קשים, מפני רשעי הגערמאנים ימ"ש, והעוזרים ומסייעים להם רשעי האומות שבכל מדינה שפשטו ממשלתם, ה' ינקום מהם דמי אחינו בנ"י ששפכו באכזריות נוראה, קצרה היריעה מהכיל לתאר פרשתא דא.

ידוע שבתחילה היה הגזירה לרכז את היהודים שבכל מקום לגעטוי, ומשם הובילו אותם לאוישוויץ, וכאשר נודע לי שאאמו"ר ואמי מורתי נמצאים בגעטוי בעיר קאשוי, שכרתי גוי אחד ושלחתי אותו להתם עם חבילה ובו יין ישן ועוד, כדי להשיב נפשם, והביא לי בחזירתו מכתב קצר בברכת פרידה, וסיים דבריו "וה' ירחם".

זכיתי לקיים אז באחרונה מצות כיבוד אב ואם, וזמן קצר אחר זה הובילו גם אותנו לגעטוי, וניתנה לי רשות לחזור העירה, ובכן באתי לבית הכנסת, ופתחתי ארון הקודש ושפכתי שיח במקום שהתפללו אבותי שה' ירחם.

משם הובילו אותנו כצאן לטבח לעיר קאמארן הסמוך אשר לשם נתקבצו כל היהודים מהסביבה, היו שם אנשים ונשים וטף, והיו נמצאים במצב נורא, וסכנת נפשות ממש, אשר אין לתארו על הכתב. ופקוח נפש היה להחם להילדים קצת חלב, ומנעו עצמם מלעשות כן ביום השבת, ואני למרות שהייתי הצעיר שברבנים, עזרתי חיל וקצצתי ענפים מהאילנות לעשות מדורה להחם, אמרתי כי מבואר בר"מ בפי' המשנה פ' מפנין שבאם יש במעמד זה חכמים מצוה לכתחילה לעשות החילול על ידיהם, אז נדברו קהל הרבנים ובתוכם סתם תלמידי חכמים שזלגו עיניהם דמעות ואמרו שהצדק עם האברך הלז, ועלינו היה מוטל החוב לעשות כמוהו.

ומשם הובילו אותנו אחר עבור ימים אחדים לבירקענוי (אוישוויץ), וכאשר הגענו לשם ופתחו הוואגאן שבו היינו סגורין כל ימי משך הנסיעה, נפלו עלינו בבהלה, ובמכות רצח, והפרידו אנשים לצד אחד, וכן הנשים והטף, ובאם הדרך היה עומד הרשע הידוע מענגעלע ימ"ש ורמז לכל אחד לאיזה צד יפנה צד אחד היה אותן שנבחרו לעבודה, וצד אחד הובילו ישר לתאי הגז, וכשבאתי לפניו ביקשתי אותו שישלח אותי להצד שכנגד שהיה רוצה להעמיד אותי, הגם שלא ידעתי אז מה אני עושה בזה, ועל זה שאל אותי כמה שנותי והשבתי לו, וחידוש היה בעיניו שבמשך זמן הקצר הלז קפצה עלי זקנה והלבינו שערותי, ונענה לי, ואח"כ נודע לי מהנס שנעשה לי אז, כי בזה ניצלתי שלא נשלחתי לתאי הגז, אלא למחנה של עבודה.

[הרב פנחס אשר זליג, מנחת אשר, הקדמה]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016