זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי  תשע"ג - סוכות בשואה


עדות
אמנם שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויט עלינו חסד בעיני שר בית הסוהר לפטור אותנו מעבודה בראש השנה ויוה"כ, (זכר לאבותינו במצרים שאמרו חז"ל (ר"ה י"א) בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים) והתפללנו בצבור ברפת בקר שפינו בעבורינו לאכסניא לנוח שם בלילה על תבן נמשל כבהמות נדמינו, וגדלה שמחתינו כאשר זכינו לקיים שם גם מצות תקיעת שופר בראש השנה, (שנשלח לנו שופר מקהל פעסט על ידי השתדלות ידידנו הנכבד העסקן המפורסם יקר רוח איש תבונה מו"ה חיים ראטה נ"י זכרה לו א' לטובה, עוד ינוב בשיבה בדשן ורענן), וכמוצא שלל רב היתה שמחתינו בחג הסוכות כאשר זכינו לקיים מצות סוכה שעשינו בלילה בהצנע בהחבא באיזה פינה טמונה, וכן בשדה העבודה אשר עבדנו בחוהמ"ס מצאנו חפירות עמוקות אשר נעשו בשביל אנשי המלחמה לירות משם בקנה שריפה (שנקראו שוצען גראבען) ואספנו תבן וכיסינו את החפירות בסכך של תבן, למצות סוכה, ונכנסנו בשמחה לתוך החפירה וקיימנו ממעמקים קראתיך ה' לקיים שם מצות סוכה, לאכול שם מעט פת קיבר ושחור, ותהי בפינו כצפיחית בדבש, ובשמחת תורה קיימנו גם מנהג הקפות באותו רפת בקר, עם הסידורים והחומשים אשר בידינו תחת ס"ת בשירה ובזמרה וריקוד כמנהג ישראל, ואחינו בני ישראל קלי הדעת אשר רחקו מתורת ה' שהיו בתוכינו המה ראו כן תמהו לשמחה מה זו עושה ולשורר בתוך צרה ברפת בקר, וזה אל זה שואלים וזה אל זה אומרים, מה נעשה עם האנשים האלה וכי אין הם מרגישים צרותיהם משפחותיהם שהובלו למקום הריגה אבל באמת כן הי', דבאותה שעה ,שכחנו לגמרי היכן אנחנו, וכל זה הם פעולות כוחות הקדושה שהשרישו בתוכינו אבותינו ורבותינו הקדושים אשר בארץ המה.

מתוך: הרב יוסף גרינוואלד, ויגד יעקב, הקדמה


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016