זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי תשע"ז - ימים נוראים


ממדף הספרים
המחשבה הדתית היהודית המשיכה להתקיים גם בשואה ולא איבדה מחיוניותה. מטרתו של חיבור זה היא לתת לקהל הקורא עברית גישה ישירה למקורות טקסטואליים מייצגים, שמהם אפשר ללמוד על דרכי ההתמודדות המגוונות של ההגות היהודית האורתודוקסית עם השואה. מקורות אלו הם מענה לדעה השגויה כי לא התקיים שיח דתי בעיצומם של ימי השואה ואחריה.
החיבור שלפנינו הוא אנתולוגיה הכוללת חמש עשרה תגובות של רבנים לשואה. מקצתן נכתבו בימי ההשמדה, ואחרות נכתבו כשלושה עשורים לאחר תום המלחמה. מבנה האנתולוגיה איננו תמטי, והתגובות מובאות לפי האסכולות האורתודוקסיות השונות. בכל אסכולה השתדלנו להביא תגובה בת הזמן ותגובה מאוחרת יותר. האסכולות הן: האורתודוקסיה ההונגרית מבית מדרשו של החת"ם סופר, החסידות, תנועת המוסר, הנאו־אורתודוקסיה הגרמנית, הציונות־הדתית והאורתודוקסיה האנטי־ציונית. לכל אסכולה הוקדם מבוא קצר המתאר את מאפייניה בשנים שקדמו לשואה ואת התמודדותה עם שאלות על מהות הרע בעולם, בעיית "צדיק ורע לו" ונושא הגלות והגאולה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016