זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ד - ילדים מתמודדים בשואה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא מצוות קידוש השם בקטנים

רקע: התעוררה בעיה בנושא הצלה בגטו קובנה, האם מותר למסור ילדים יהודיים לנכרים כאשר יש חשש לדתם?
לגבי מבוגרים זהו מצב של "קידוש השם".
בתוך הדיון ההלכתי עלתה השאלה הבאה:

שאלה: האם חלה גם על "קטנים" מצוות "קידוש השם"?

תשובה: "אף על פי שעל קטנים עצמם אין החיוב של מצוות קידוש השם, מכל מקום אסור לגדולים למסור אותם לעכו"ם... מפני שגם הקטנים הם בכלל החפצא של קידוש השם".
לכן במצב שהעברת הילדים על דתם היא ודאית - אסור להורים למסור אותם לנכרים, אפילו אם קיים חשש לחייהם אם לא יימסרו, כי מצוות קידוש השם ניתנת להיעשות גם בילדים.
אולם במקרים בהם הילדים היו נתונים בסכנת נפשות, ויחד עם זאת לא הייתה ודאות שיעברו על דתם, והיה סיכוי שישובו להוריהם בתום המלחמה - התיר הרב למסרם לנכרים.

מקור: הרב אפרים אשרי, "ממעמקים", חלק ה סימן ט.

הרב משה חיים לאו, רבה של פיוטרקוב, התייחס לשאלה זו. לדעתו, גם על הקטנים חלה חובת מצוות קידוש השם, כי עיקרה של מצוות "ונקדשתי" היא התוצאה שיתקדש שמו יתברך, ולכן החיוב הוא גם על קטנים, אף שאין בהם עדיין דעת להתכוון.

מקור: מתוך "מוריה", שבט תשמ"ח, עפ"י דפים שנותרו מספר בנושא קידוש השם שנכתב על ידי הרב משה חיים לאו ערב המלחמה, ולא עלה בידו להדפיסו.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016