זכור - אמונה בימי השואה

<< חזרה למן המחקר

החיים הדתיים בגטו וילנה


דבורז'צקי מאיר
בר אילן, אדר תש"ך

מאמר זה מתאר את החיים הדתיים בגטו וילנה. במאמר יש פירוט של רבנים ואנשי תורה שחיו ופעלו בגטו, ובסופו מובאת עמדתם ההלכתית ביחס לשאלת מסירת יהודים לידי הגרמנים. במאמר גם תיאור של בתי כנסת ותקנות בסדר התפילה, בתי מדרשות ולימוד התורה ובתי ספר דתיים בגטו. כמו כן יש בו פירוט של אופן שמירת השבת והחגים. פסקה מעניינת עוסקת בתנועה דתית שנוסדה על ידי קבוצת נשים בגטו, בצוק העתים.Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016